Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym obsługiwanym poprzez System Odtwarzania TAGMAX.PL

TAGMAX dba o prawa Konsumenta, które są przyznane w Ustawie o Prawach Konsumenta. Jeżeli postanowienia umów są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta, to są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 roku.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Systemu Odtwarzania,  w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Na żądanie Klienta, Regulamin zostanie mu wysłany w formacie PDF na wskazany przez Klienta adres elektroniczny.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.
 3. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Strony Internetowej stanowiącej integralną część Systemu Odtwarzania oraz Stron Internetowych Pośredników wykorzystujących System Odtwarzania.

B. DEFINICJE

 1. Następujące pojęcia użyte w Regulaminie posiadają następujące brzmienie:
  1. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia obejmuje wyłącznie Dni Robocze;
  2. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 121, wraz z późniejszymi zmianami);
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
  5. Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się Klientem telefonicznie, przez Internet lub pisemnie. W szczególnych sytuacjach, Sprzedający może zdecydować o osobistym kontakcie Konsultanta z Klientem;
  6. Konsument – osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w art. 221 KC;
  7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, a jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach – zawierająca dane osobowe Klienta przetwarzane w zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie;
  8. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
  9. Pliki Elektroniczne – treści cyfrowe, e-booki, audiobooki, gry komputerowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, która może być przesłana lub udostępniona w inny sposób drogą elektroniczną;
  10. Pośrednik – osoba prowadząca własny serwis w Internecie, posiadająca umowę ze Sprzedającym, na mocy której przy użyciu Systemu Odtwarzania osadzonego na serwisie internetowym Pośrednika nabywać można Produkty;
  11. Produkt – rzecz lub usługa znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu, będąca przedmiotem sprzedaży przez Sprzedającego w zakresie działalności Sklepu;
  12. Produkt Materialny – rzecz znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu, będąca przedmiotem sprzedaży przez Sprzedającego w zakresie działalności Sklepu;
  13. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z rachunku bankowego on-line, karty płatniczej, portmonetki elektronicznej, bądź innych form dostępnych za pośrednictwem systemów płatności on-line;
  14. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów;
  16. Sklep – sklep internetowy Systemu Odtwarzania prowadzony przez Sprzedającego, dostępny poprzez Strony Internetowe Pośredników działający pod adresem:www.tagmax.pl;
  17. Strona Internetowa – stronę internetową, działającą pod adresem www.tagmax.pl
  18. Strona Internetowa Pośrednika – stronę internetową, na której Pośrednik prowadzi swój serwis i, na której – za pośrednictwem Systemu Odtwarzania – dostępne są Produkty;
  19. Sprzedający – spółkę pod firmą TAGMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-977), ul. Antoniewska 1D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768493, NIP 5213853999, kapitał zakładowy 5.000 PLN, w całości opłacony;
  20. System Odtwarzania – specjalistyczny zestaw narzędzi i usług umożliwiający osadzenie w treści wideo znaczników z odniesieniami do Produktów i Usług, umożliwiający przy wykorzystaniu odtwarzacza tagmax.pl emisję treści wideo na serwisie internetowym Pośrednika wraz z opcją dokonania zakupu Produktów i Usług przez Klienta w trakcie jego emisji.
  21. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w rozumieniu Ustawy;
  22. Usługa – usługa znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu;
  23. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827, wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami);
  24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

C. DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez System Odtwarzania z emitowanych na serwisach internetowych Pośredników treści wideo przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień może nie być możliwe w wypadku, gdy urządzenia przy pomocy których Klient korzysta z Internetu nie spełniają parametrów określonych w punkcie H.1 Regulaminu. Sprzedający zastrzega możliwość czasowego wyłączenia możliwości składania zamówień, w szczególności z przyczyn związanych z pracami technicznymi nad Systemem Odtwarzania.
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i telefonu kontaktowego. Podanie przez Klienta zwykłych danych osobowych niezbędnych dla zakupu i wysyłki zamówienia jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację umowy i wykonanie zamówienia. Złożenie danych następuje poprzez wypełnienie formularza, udostępnianego w trakcie dokonywania zamówienia. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych nieprawdziwych. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Dane są przechowywane wyłącznie na okres realizacji zamówienia.
 3. Jakiekolwiek informacje o Produktach, dostępne w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych Produktów,
  2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie,
  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem za zawartą. Potwierdzenie zamówienia następuje nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną sprzedaży Produktu, chyba że Sprzedający zdecyduje inaczej.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w powyższym punkcie C.5 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Jeżeli zapłata przez Klienta została już dokonana, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w sposób określony w punkcie J.2 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wysłania powiadomienia o braku możliwości realizacji zamówienia.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Po otrzymaniu informacji, Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, przekazując ją na adres wskazany w e-mailu wysłanym przez Sprzedającego. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  2. anulowanie całości zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Klient nie przekaże Sprzedającemu informacji o sposobie realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stanie zamówienia, uznaje się, że Klient anulował zamówienie w całości.
 9. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, które następnie zostało anulowane w całości lub w części na podstawie punktu C.7 Regulaminu, Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone pieniądze – odpowiednio w części albo w całości – w sposób określony w punkcie J.2 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Klienta wyboru na zasadach określonych w punkcie C.7.1 i C.7.2 Regulaminu, a gdy Klient wyboru nie dokonał – w terminie 14 dni od upływu terminu, wskazanego w punkcie C.8 Regulaminu.
 10. Jeżeli Sprzedający potwierdził zamówienie przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedającego ceną sprzedaży Produktu, a Klient nie zapłacił ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w punkcie C.5 Regulaminu, Sprzedający może anulować złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 11. Klient nie jest uprawniony do dokonania zmiany złożonego zamówienia.
 12. Klient jest związany zamówieniem przez okres 30 dni. Jeżeli Sprzedający w terminie, wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie potwierdził zamówienia w sposób wskazany w punkcie C.5 Regulaminu, Klient może cofnąć zamówienie. Cofnięcie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza cofnięcia zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej lub pisemnie poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zamówienia na adres Sprzedającego wymieniony w punkcie M.2 niniejszego Regulaminu. Cofnięcie zamówienia jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Sprzedającemu.

D. CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek od towarów i usług VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. zawierają koszt dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny Produktu w porównaniu ze wskazaną w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia. Zmiana taka jako korzystna dla Klienta, nie wymaga zgody Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, itp. Warunki takich działań określają odrębne regulaminy. Jeżeli regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowią inaczej, promocje nie podlegają łączeniu.
 4. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

E. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany Czas Realizacji Zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, przy uwzględnieniu wyłącznie Dni Roboczych.
 2. Zamówienia są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę kurierską to 2 dni robocze, przy czym dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż nie uwzględnia on Czasu Realizacji Zamówienia. Jeżeli czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską będzie dłuższy od określonego w zdaniu poprzedzającym, zostanie to wskazane w formularzu zamówienia.
 3. Przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku uszkodzeń lub innych braków przesyłki, poinformować o nich kuriera lub pracownika operatora pocztowego.
 4. Dostawy dokonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

F. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące zdalne formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: karta płatnicza, przelew elektroniczny, bankowe systemy płatności, aplikacje płatnościowe, portmonetki elektroniczne. Czas Realizacji Zamówienie biegnie od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedającego i akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie realizuje dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wybranych Produktów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia.

G. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania Sklepu lub nabytych Produktów, Klient może zgłaszać:
  1. drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na Stronie Internetowej;
  2. pisemnie na adres wskazany w punkcie M.2 niniejszego Regulaminu.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub wadę Produktu.
 3. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, doręczonej Klientowi wraz z Produktem. Karta gwarancyjna może określać odmienne zasady zgłaszania roszczeń z gwarancji, aniżeli wynikające z Regulaminu. Jeżeli Klient dochodzi roszczeń z gwarancji, zobowiązany jest do przestrzegania procedury wynikającej z karty gwarancyjnej i innych dokumentów gwaranta.
 4. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedający jest jednak zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
 5. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem (nie dotyczy sytuacji kiedy reklamacja dotyczy wyłącznie Usługi), ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom. Jeżeli reklamacja dotyczy wyłącznie Usługi, Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia jej otrzymania.

H. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Dla dokonywania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie komputera lub innego porównywalnego sprzętu elektronicznego (tablet, smartfon, konsolę, itp.) obsługujące przeglądarki internetowe w wersjach od roku 2015

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres wskazany w punkcie M.2 niniejszego Regulaminu oraz dokonać zwrotu Produktu na ten adres.
 2. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. gdy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Produktu, którego cena lub wynagrodzenie za Produkt zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Produktu, który jest rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Produktu, który jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;
  5. Produktu, który jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Produktu, który jest rzeczą, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  7. Produktu, który jest napojem alkoholowym, którego cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a którego dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i którego wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedający nie ma kontroli;
  8. Produktu, który jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. Produktu, który jest dziennikiem, periodykiem lub czasopismem, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. Usługi w zakresie zakwaterowania, innej niż do celów mieszkalnych, w przypadku Usługi przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, Usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
  11. Produktu mającego postać Treści Cyfrowej, niezapisanej na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności Klientom.
 5. Konsument ponosi następujące koszty, związane ze zwrotem Produktu do Sklepu:
  1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest w żadnym razie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  2. Konsument w każdym wypadku ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

J. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, zawierających korzystniejsze dla Konsumenta i bezwzględnie obowiązujące przepisy, oraz odmiennych postanowień Regulaminu, zwrot należności wpłaconych przez Klienta Sprzedającemu następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zwrotu.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, środki pozostaną w dyspozycji Sprzedającego do czasu wskazania przez Klienta rachunku bankowego, na który może zostać dokonany zwrot. O zaistnieniu sytuacji, opisanej w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w jeden z następujących sposobów:
  1. rachunek bankowy wskazany przez Klienta, e-mailem wysłanym z adresu e-mail, wskazanego w formularzu zamówienia i potwierdzony telefonicznie po zainicjowanym przez Sprzedającego połączeniu telefonicznym na numer telefoniczny Klienta wskazany w zamówieniu, lub
  2. z uwagi na bezpieczeństwo danych – wskazany osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego za uprzednim umówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych, potrzebnych do dokonania zwrotu.

K. SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Zakup Plików Elektronicznych uprawnia Klienta, który zakupił Plik Elektroniczny, do użytkowania Pliku Elektronicznego tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub w opisie zamieszczonym przy danym Pliku Elektronicznym (w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych), lub w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Pliku Elektronicznego, jego fragmentów lub kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Pliku Elektronicznego, usuwania błędów Pliku Elektronicznego.

L. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sprzedającego, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres wskazany w punkcie M.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

M. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Kontakt ze Sprzedającym:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tagmax.pl,
  2. pisemnie na adres: TAGMAX Sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa;
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 roku do odwołania.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie Internetowej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Zmiana dn.23.05.2019 r. pkt. 1.19 w "B. Definicje" oraz błędne formaty akapitów