Regulamin Start NaGranie

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ GŁOSOWANIA W KONKURSIE „START NAGRANIE”

Obowiązujący od 12 września 2018 r.

 1. DEFINICJE
  1. Uczestnik Konkursu. Osoba fizyczna lub zespół muzyczny biorąca udział w Konkursie „Start NaGranie” (dalej Konkurs) zgodnie z jego Regulaminem (dostępnym dostępnego na startnagranie.pl), organizowanym przez Polskie Radio S.A. i Freetivi Sp. z o.o.
  2. Freetivi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniewskiej 1 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275121, NIP: 527-253-4847, wysokość kapitału zakładowego: 116 600 zł, wpłacony w pełnej wysokości, będąca operatorem serwisu „TAGMAX”, adres e-mail: sng@tagmax.pl.
  3. Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.
  4. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
  5. Platforma interaktywnego wideo „TAGMAX” prowadzony przez Administratora pod adresem tagmax.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników treści w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych osadzonych w materiałach wideo.
  6. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Przekazane przez Uczestnika Konkursu do dystrybucji Utwory (wg. Regulaminu Konkursu) za pomocą Serwisu, zgodnie z odrębną umową na realizację usług ich technicznego udostępniania zawartą z Administratorem, w postaci plików elektronicznych lub cyfrowych (w tym kompresowanych typu ZIP), przeznaczonych do odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
  8. Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik).
  9. Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku Uczestnika Konkursu w ramach realizowanej usługi przez Administratora na zamówienie Użytkownika wykonywanej za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  10. Głosowanie. Podjęcie decyzji przez Użytkownika polegającej na opowiedzeniu się za Uczestnikiem Konkursu poprzez samodzielne wybranie kwoty, która po Opłaceniu Zamówienia przy Sprzedaży Pliku, zwiększa ilość Środków Pieniężnych należnych Uczestnikowi Konkursu. Ilość zebranych Środków Pieniężnych jest bezpośrednim wyznacznikiem pozycji rankingowej w Konkursie.
  11. Operator płatności – instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą współpracuje Serwis (tj. eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304)
  12. Opłacenie Zamówienia – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM
  1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne dla produktów zapisanych w muzycznym formacie MP3 (w tym poddanych kompresji ZIP):
   1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do rozkompresowania i odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;
   2. dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3;
   3. tablet lub smartphone z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3
  2. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania Pliku spełnia wymagania sprzętowe i/lub oprogramowania określone w ust. 2.1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.
 3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE
  1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz ceny.
  2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony w formatce na pliku wideo o nazwie „GŁOSUJĘ” oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, oraz adresu email na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu i z którego może Użytkownik prowadzić korespondencję związaną z zakupem w Sklepie.
  3. W momencie kliknięcia ikony „GŁOSUJĘ” dochodzi do zawarcia umowy między Uczestnikiem Konkursu reprezentowanym przez Administratora, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określana przez Użytkownika z dostępnych opcji wyboru przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie podatki (w tym od towarów i usług, o ile mają zastosowanie) oraz koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Uczestnika Konkursu i Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem. Cena nie zawiera kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących dla niego usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz innych niż zdefiniowany w Regulaminie Operator Płatności lub banki bądź instytucje finansowe (zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach).
  4. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usług świadczonych przez Operatora Płatności.
  5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet.
  6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  7. Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Przesłany odnośnik ma 24h termin ważności, po którym staje się nieaktywny.
   Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w punkcie 4.
  8. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.
  9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez siebie Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
  10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, przerabianie, a także udostępnianie, wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga odrębnej zgody właściciela praw.
  11. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.
  12. Do głosowania w Konkursie „Start NaGranie” będą kwalifikowane wyłącznie Sprzedaże Pliku zakończone jego skutecznym opłaceniem i pobraniem, bez uruchomionej procedury odstąpienia lub reklamacyjnej.
 4. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI
  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (patrz. 3.3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia.
  2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
  3. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: sng@tagmax.pl;
   2. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 30 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.
 5. REKLAMACJE
  1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie pocztą elektroniczną – na adres: sng@tagmax.pl
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Sprzedaży Pliku w Serwisie.
  2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i Sprzedaży Plików w Sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. Sprzedaż Pliku Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych z zakresu danych zwykłych. Złożenie zamówienia wymaga podania imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Dane są przetwarzane:
   1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
  4. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu mogą obejmować:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  5. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia Sprzedaży Pliku, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne czy dochodzenie roszczeń. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe osób zgłaszających, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: sng@tagmax.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym.

Oddanie głosów na wybranych artystów polega na zakupie ich piosenki za wybraną kwotę. Zakup jest możliwy przez 4 tygodnie od emisji każdego z odcinków Konkursu na antenie Trójki. Aby kupić piosenkę należy użyć przycisku „GŁOSUJ” widocznego na interaktywnym klipie wideo z występu w „Start NaGranie” danego artysty. Wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko i email do wysłania linku z utworem.

Tylko opłacone i pobrane piosenki będą zliczane w głosowaniu.

Wybór kwoty płaconej artyście (od 3 zł do 50 zł) ma wpływ na jego pozycję w Konkursie. Do finału „Start NaGranie” dostanie się trzech wykonawców, którzy zbiorą największą ilość pieniędzy ze sprzedaży swoich piosenek. Wszystkie klipy są do znalezienia w zakładce „Artyści” po kliknięciu w wybranego wykonawcę.

Konkurs „Start NaGranie”

Jeśli masz zespół muzyczny lub jesteś solistą, masz własny repertuar, chcesz wyjść z garażu i pokazać światu własną twórczość zgłoś się do nas. Twoją piosenkę usłyszy i oceni jury złożone z radiowych fachowców i wybitnych gwiazd sceny muzycznej. To oni wybiorą uczestników koncertów emitowanych na antenie Trójki i w internecie. Na zwycięzców czeka kontrakt płytowy w Agencji Muzycznej Polskiego Radia a na wszystkich zakwalifikowanych możliwość publicznego występu w „Trójce”, wspaniałe doświadczenie i twórcze rady jurorów. – Wierzymy, że wielkie talenty muzyczne rodzą i czają się w każdym zakątku Polski, w każdej grupie społecznej i chcemy je wydobyć. To nasz obowiązek – mówi Wiktor Świetlik, dyrektor Programu Trzeciego Polskiego Radia.

sfsdfsdfsdfsdf

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MARKETINGOWYCH SERWISU TAGMAX (DLA FORMY ZLECENIA)

 1. DEFINICJE
 • Następujące pojęcia mają w Regulaminie następujące znaczenia:
  • FTV – FTV oznacza FreeTiVi Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-977), ul. Antoniewska 1D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275121, NIP 5272534847, kapitał zakładowy 116.000 PLN, w całości opłacony;
  • Narzędzie, Licencja, Użytkownik, Wynagrodzenie – posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie;
  • Regulamin – oznaczają niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Marketingowych Serwisu Tagmax;
  • Strona – oznacza FTV lub Zleceniodawcę, będących Stronami ;
  • Zlecenie – forma dokumentowa, podpisana przez Zleceniodawcę, precyzująca zakres i warunki techniczne zlecenia usług Tagmax, ich terminy dostępności, wynagrodzenie FTV oraz akceptację niniejszego Regulaminu;
  • Zleceniodawca – oznacza Stronę Zlecenia Świadczenia Usług Marketingowych, inną niż FTV.
 1. NARZĘDZIE
 • FTV jest właścicielem rozwiązania (dalej „Narzędzie”) umożliwiającego:
  • oznaczanie dowolnych fragmentów obrazu jako produktów, usług, informacji w materiałach wideo m.in. poprzez technologie rozpoznawania i śledzenia obrazu,
  • wytworzenia i dołączenia do materiału wideo warstwy interaktywnej powiązanej z oznaczeniami,
  • wykorzystania w warstwie interaktywnej możliwości sprzedaży, reklamowania, informowania, itd.,
  • pełnego zaplecza dla świadczenia we własnym imieniu usług handlu elektronicznego,

oraz operatorem serwisu internetowego Tagmax dostępnego w sieci Internet pod adresem domeny internetowej www.tagmax.pl.

 • Wszelkie prawa własności intelektualnej do Narzędzia, w tym w zakresie praw autorskich i własności przemysłowej, przysługują wyłącznie na rzecz FTV.
 • Złożenie Zlecenia nie skutkuje przeniesieniem na rzecz Zlecającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Narzędzia, z wyłączeniem udzielenia na rzecz Zlecającego odpłatnej, nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. LICENCJA
 • FTV udziela na rzecz Zleceniodawcy odpłatnej, okresowej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na terytorium Rzeczypospolitej do korzystania z Narzędzia w zakresie niezbędnym do wykorzystania wyłącznie w ramach potrzeb określonych każdorazowo w Zleceniu.
 • Licencja obejmuje prawo do korzystania z Narzędzia przez określoną w Zleceniu liczbę unikatowych użytkowników (dalej „Użytkownik”).
 • Licencja nie obejmuje: (i) kodu źródłowego, (ii) praw zależnych, ani (iii) prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian, modyfikacji lub przeróbek Narzędzia.
 • Licencja nie uprawnia Zleceniodawcy ani Użytkowników, do sprzedaży, odsprzedaży, najmu, dzierżawy lub innej eksploatacji rozwiązania informatycznego w postaci Narzędzia, ani jej części składowych, przez osoby trzecie lub na rzecz osób trzecich, ani do udzielania licencji lub sub-licencji podmiotom trzecim.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się nie kopiować Narzędzia w całości lub w częściach, ani ingerować w skrypty, kody i inną technologię użytą dla funkcjonowania Narzędzia.
 1. ZNAKI TOWAROWE I MATERIAŁY PUBLIKOWANE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA.
 • Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie treści i znaki towarowe, a także linki do materiałów i stron internetowych, przez niego publikowane przy wykorzystaniu Narzędzia nie naruszają i nie będą naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać w materiałach prezentowanych w Internecie z wykorzystaniem Narzędzia treści obraźliwych wobec osób lub grup społecznych, treści pornograficznych oraz treści sprzecznych w jakikolwiek sposób z dobrymi obyczajami.
 • W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę warunków powyższych dotyczących używanych poprzez Narzędzie materiałów, znaków towarowych, przekierowań i linków, FTV uprawniony jest do zablokowania takich treści i/lub uprawnień użytkownika/-ów.
 1. UDOSTĘPNIENIE NARZĘDZIA.
 • Dostęp do Narzędzia przy użyciu odpowiedniego panelu zostanie udostępniony Przedsiębiorcy zgodnie z warunkami Zlecenia.
 • Zleceniodawca zobowiązany jest nie udostępniać danych, pozwalających na dostęp do Narzędzia jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że FTV umożliwi na wniosek Zleceniobiorcy odrębne dane (loginy, hasła) dostępowe takim osobom. FTV nie odpowiada za wykorzystanie Narzędzia przez osoby trzecie, którym Zleceniobiorca udostępnił dane, pozwalające na dostęp do Narzędzia, ani za działania lub zaniechania osób trzecich, który dane dostępowe udostępnił FTV na wniosek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca odpowiada natomiast wobec FTV za działania i zaniechania takich osób jak za działania i zaniechania własne.
 • Rozwiązanie, wypowiedzenie lub jakiekolwiek inne zakończenie Usług Tagmax skutkuje wygaśnięciem Licencji (pkt. 3 Regulaminu).
 • Zakończenie Zlecenia oznacza natychmiastowe wstrzymanie dostępu do Narzędzia.
 1. ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA
 • Strony pozostają zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług Tagmax, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wyłącznie następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.
 • Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści i/lub strat pośrednich.
 • Wyłączną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania Użytkowników ponosi Zleceniodawca, a tym samym zwalnia FTV z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń kierowanych wobec FTV, a wynikających z działań i/lub zaniechań Użytkowników.
 • Strony zgodnie ustalają, iż FTV jest upoważnione do wstrzymania świadczenia usług objętych Zleceniem w całości i/lub części, w tym w zakresie licencjonowania, w przypadkach naruszenia Licencji (pkt. 3 Regulaminu), dostępu do Narzędzia (punkt 5 Regulaminu) lub złożonych oświadczeń (pkt. 4 Regulaminu), przy czym powyższe wstrzymanie świadczenia nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do wystąpienia przez Zleceniodawcę przeciwko FTV z roszczeniem, niezależnie od jego podstawy i/lub wysokości.
 • FTV nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub usterki, w tym w zakresie wydajności, efektywności lub kompatybilności Narzędzia, które wynikają z działań Zleceniodawcy, podmiotów działających na jego zlecenie lub osób trzecich, w szczególności powstałych na skutek zmiany przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie konfiguracji sprzętowych i/lub systemowych, modyfikacji Narzędzia lub prowadzenie jakichkolwiek innych prac nad Narzędziem bez uprzedniej pisemnej zgody FTV.
 • FTV nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych na Narzędziu, chyba że powyższe wynika z wyłącznej winy FTV.
 • Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania własne, w szczególności jakiekolwiek naruszenie warunków Licencji, w tym dokonane przez Użytkowników.
 • W przypadku, gdy realizacja Zlecenia wymaga dokonywania przetwarzania danych osobowych Użytkowników, FTV przetwarza takie dane zgodnie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Zleceniodawca akceptuje, iż korzystanie z Narzędzia przez Użytkowników może wymagać przetwarzania ich danych przez FTV, zaś odmowa wyrażenia zgody w powyższym zakresie może skutkować odmową dostępu do Narzędzia.
 • Za poufne uznaje się wszystkie informacje uzyskane w związku ze Zlenieniem i usługami Tagmax, w szczególności informacje finansowe, techniczne, oraz informacje innego rodzaju, włączając w powyższe cenniki, wynagrodzenia, specyfikacje, projekty, plany, rysunki, oprogramowanie, dane, prototypy, dane techniczne procesów itp. oraz wszystkie kopie powyżej wymienionych, ujawnione w jakiejkolwiek formie, materialnej lub niematerialnej i zapisane na jakimkolwiek nośniku, udostępnione na piśmie, słownie albo poprzez obserwację wzrokową. Nie stanowi informacji poufnej fakt współpracy Stron.
 1. WYNAGRODZENIE
 • FTV udostępnia funkcje Narzędzia wg cen umownych zgodnych ze Zleceniem i obejmujących:
  • Hosting materiałów video Zleceniodawcy na serwerach Narzędzia,
  • Transfer ruchu danych do i od Narzędzia, zliczany łącznie w cyklach miesięcy kalendarzowych,
  • Inne funkcje Narzędzia,
  • Inne prace określone w Zleceniu,
 • Zlecenie określa wysokość i inne warunki płatności.
 • FTV wystawia za opłaty fakturę VAT podwyższoną o podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami, płatną w terminie 14 dni. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej, bez podpisu Zleceniodawcy.
 • Opóźnienie w dokonaniu jakichkolwiek płatności uprawnia FTV do natychmiastowego wstrzymania dostępu do Narzędzia i/lub wstrzymania świadczenia Usługi do czasu uzyskania wszelkich należnych płatności od Zleceniodawcy.
 • Za dzień płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym FTV.
 • Z wszelkie opóźnienia w płatnościach FTV ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług Tagmax, niniejszego Regulaminu lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby FTV.
 • Wszelkie oświadczenia, kierowane do FTV, a wymagające zachowania formy pisemnej, należy kierować na następujący adres FTV: FreeTivi Sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d lok. 29, 02-977 Warszawa;
 • Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszystkie jego postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Podpisanie Zlecenia jest równoznaczne ze złożeniem następujących oświadczeń: (i) Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, (ii) Zleceniodawca akceptuje, iż w zakresie nieuregulowanym Zleceniem zastosowanie znajdzie niniejszy Regulamin, a ponadto, iż (iii) osoba podpisująca Zlecenie w imieniu oraz na rzecz Zleceniodawcy jest upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy, w szczególności zaciągania zobowiązań w zakresie wynikającym ze Zlecenia.
 • Regulamin wchodzi w życie dnia 30 grudnia 2017 roku.

 

Recent Posts

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI

1) W przypadku płatności za pobraniem, przed dokonaniem zapłaty prosimy o sprawdzenie zgodności zamówienia z dostarczonymi produktami.
2) W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki lub został uszkodzony mechanicznie prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego i pozostawieniu Państwu jego kopii oraz niezwłocznie poinformować nas w celu jak najszybszego rozwiązania problemu. W przypadku odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera,prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej-imienia, nazwiska oraz numeru telefonu- i niezwłoczne przekazanie tej informacji do firmy przewozowej oraz do nas.

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych – sklepu internetowego tagmax Sprzedawca stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być później przez serwery odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Sprzedawca może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Sprzedawcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych Sprzedawcy do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego Sprzedawcy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym sprzedawcy z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego sprzedawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

ZMIANY COOKIES

Przeglądarka Mozilla Firefox
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcemy być śledzeni w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer
W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Przeglądarka Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać zakładkę „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Przeglądarka Opera
Za pomocą przycisku „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim zakładkę „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który prowadzi do zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Przeglądarka Apple Safari
W menu „Safari” należy wybrać zakładkę „Preferencje” a dalej zakładkę „Prywatność”. W tym miejscu znajdują się opcje dotyczące plików cookie.

Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

General Info

In order to improve the browsing experience of the user on this website, the tagmax.pl online store, the Seller uses cookies, i.e. the information stored by the servers on the device of the user, which can later be read by the server each time the website is entered via this device. The Seller may also use other technologies with similar or identical functions to cookies. The information on cookies to be found in this document also applies to other similar technologies used within our websites.

Cookies are small pieces of data, text files in particular, which are stored on the device via which the user enters the website of the Seller. Cookies typically contain the name of the website they originate from, their storage time on the device of the user, and a unique number.

Cookies are used to:

 1. adapt the web content of the Seller to the user’s preferences and to optimize the use of the website; in particular, these files allow to identify the device through which the user enters the website and thus properly display the website, so that it is tailored to individual needs;
 2. create anonymous statistics that help us understand how the user of the Store browses our websites, which facilitates improvement of their structure and content;
 3. maintain the Store user’s session state (after logging in), thanks to which the user does not need to re-enter the login and password on each page;
 4. determine what advertising might be most relevant to the user based on his/her browsing behavior.

The website of the Seller uses the following types of cookies:

a) “essential” cookies, which enable the use of the services available in the Store, e.g., authentication cookies used for services that require authentication within the Store;

b) cookies which are used to ensure safety, e.g., used to detect abuse concerning authentication within the store;

c)  cookies which enable the collection of information on how the store’s websites are used;

d) “functional” cookies allow to store information on the choices the user has made regarding settings and interface personalization, e.g., the language chosen or the user’s origin, font size, website appearance, etc.;

e) “advertising” cookies, enabling the delivery of advertising content to the user that is more suited to their interests.

 

In many instances the software used to view websites (web browser) allows cookies to be stored on the user’s device by default. Users of the website can modify their cookie settings at any time. These settings may be changed in the settings of the web browser more specifically in order to block the automatic use of cookies or to notify the user each time cookies are stored on the user’s device. Detailed information about the options and methods for the use of cookies is to be found in the software (web browser) settings. If no changes are applied in the cookie settings, they will be placed on the device of the user, and thus we will continue to store information on the user’s device as well as have access to it.

Disabling the use of cookies may cause inconvenience when using certain services within our websites, the ones which require the user to log in in particular. Blocking cookies does not, however, make it impossible to read and view the content on the website of the Seller except for the areas which require logging in.

Cookies can be stored on the device of the user who browses the tagmax.pl online store, and then used by our partners, such as advertisers, research companies, and providers of multimedia applications.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego tagmax.pl

1. Informacje ogólne
Szanowni Państwo korzystając z witryny internetowej http://tagmax.pl prowadzonej przez Freetivi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków niniejszej Polityki Prywatności Sklepu Internetowego tegmax.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności Sklepu Internetowego tagmax.pl. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego tagmax.pl obowiązuje każdego użytkownika, który zamierza się zarejestrować – od momentu dokonania rejestracji. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego tagmax.pl została stworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami . Rejestrując się w Sklepie Internetowym tagmax.pl użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

2. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowej działalności tagmax.pl prowadzonej przez spółkę freetivi sp. z o.o.

3. Dane osobowe są między innymi przetwarzane również w poniższych celach:
a) związanych ze świadczeniem klientom tagmax.pl usług na najwyższym poziomie i istotnych dla zarządzania relacjami z klientami (np. dane kontaktowe);

b)związanych z realizacją przez tagmax.pl zamówień (np. dostarczanie zamówionych produktów);

c)rozliczaniem transakcji (np. rachunki);

d)informacyjnych i marketingowych o oferowanych przez tagmax.pl produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o ofertach produktów, nowych produktach lub usługach;

e)materiałów informacyjno-marketingowych producentów produktów);

f)statystycznych oraz związanych z prowadzeniem badań wewnętrznych (np. analiza informacji demograficznych i zainteresowań klientów prowadzona na potrzeby dostosowania indywidualnych potrzeb klienta);

g)w celach związanych ze stosowaniem obowiązującego prawa.

4. Procedury przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa
Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy. Powierzone dane są wykorzystywane przez Administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia innych usług oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez tagmax.pl Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

5. Kategorie osób, którym dane mogą zostać udostępnione
Tagmax.pl będzie realizować Państwa zamówienia za pośrednictwem osób trzecich, co wiązać się będzie z udzieleniem tym osobom informacji na temat Państwa danych osobowych. W takim przypadku wskazane osoby trzecie nie będą upoważnione do użycia tych danych w jakichkolwiek innych celach niż wypełnienia swoich obowiązków, dostarczając Państwu zamówione produkty lub usługi. Administrator dzieli się informacjami, w tym danymi osobowymi przetwarzanymi w niniejszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, ze wskazanymi w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności oraz podmiotami związanymi z umową franchisingową, które to podmioty przestrzegają zasad przestrzegania prywatności chroniących dane osobowe w nie mniejszym stopniu niż tym opisanym w niniejszej Polityce Prywatności tagmax.pl, dozwolonym przez obowiązujące prawo.

6. Uprawnienia klientów tagmax.pl
Każdy klient tagmax.pl po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać. Na wniosek klienta, którego dane dotyczą, Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione. Na wniosek osoby, której informacje dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

In order to do shopping in the tagmax.pl online store you need to register first.

The registration process You need to:
1. complete the “CONTACT INFORMATION” form in the “BUY” window
2. agree to the processing of personal data for the purpose of completing the order
3. confirm all the above by pressing the “ACCEPT” button

Zakupów w sklepie internetowym tagmax.pl można dokonywać tylko po uprzedniej rejestracji.

Proces rejestracji polega na:
1. Wypełnieniu w oknie formularza „DANE KONTAKTOWE”
2. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień
3. Potwierdzić zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „AKCEPTUJĘ”

The owner and administrator of the Store is Freetivi Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at the following address: 00-834 Warsaw, ul. Pańska 73, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Business Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000275121.

I. General Provisions

II. Definitions

III. Online Store – Terms of Use

IV. Information on Goods

V. Order Processing and Delivery

VI. Payment methods

VII. Complaint and Return Policy

VIII. Withdrawal

IX. Refund Policy

X. Final Provisions

I. General Provisions

The Terms and Conditions are made available free of charge on the Interactive Video Platform Website, in a way so that everyone may get acquainted with its content before concluding the Agreement. At the request of the Customer, the Terms and Conditions will be sent in PDF format to the email address specified by the Customer. The Customer is required to become familiar with the Terms and Conditions before the conclusion of the Agreement. The Store is run by the Seller. The Store sells goods and services through the Website which constitutes an integral part of the Interactive Video Platform as well as Websites of Online Intermediaries using the Interactive Video Platform.

II. Definitions

Expressions used in these Terms and Conditions shall mean:

ORDER PROCESSING TIME – time which the Store needs to complete an order and hand the goods over to the carrier. Note that orders are only processed on Business Days;

BUSINESS DAY – business days do not include weekends or federal holidays;

CC – the Act of April 23, 1964, the Civil Code [Kodeks cywilny] (consolidated version: Journal of Laws from 2014, item 121, as amended)

CUSTOMER – a natural person with full or limited legal capacity, legal entity or unincorporated organizational unit with capacity to perform acts in law, making purchases in the Store;

CONSULTANT – a person who assists the Customer via the Customer Service Department (CSD), communicating with the Customer via phone, Internet, or in writing. In special cases, the Seller may decide that the Consultant should personally contact the Customer;

CONSUMER – a natural person who meets the criteria specified in the item 221 of the CC;

CUSTOMER ACCOUNT – a database which contains Customer data needed for an order to be completed. Should the Customer consent to the processing of personal data for other purposes, it also contains personal data of the Customer which are processed based on his/her chosen preferences;

PDF – a file format which makes a file viewable after downloading it to any electronic device with a PDF reader installed;

ELECTRONIC FILES – digital content, e-books, audiobooks, computer games, and other products offered for sale in the form of a file to be used on the appropriate electronic device. The file itself can be emailed or made available through other online means;

INTERMEDIARY – an owner and administrator of an online service, who has entered into an agreement with the Seller, whereby a Customer may purchase the Products using the Interactive Video Platform embedded into the Website of the Intermediary;

PRODUCT – an object or a service currently on offer at the Store, which is sold by the Seller in the Store;

TANGIBLE PRODUCT – an object currently on offer at the Store, which is sold by the Seller in the Store;

ONLINE WIRE TRANSFER – payment made by the Customer using his/her online bank account, debit card, digital wallet, or other means available through online payment systems;

TRADITIONAL WIRE TRANSFER – payment made by the Customer at the bank using his/her online or traditional bank account, or at the post office;

TERMS AND CONDITIONS – the document in question which specifies the terms and conditions of purchase;

STORE – online store of the Interactive Video Platform that is administered by the Seller, available through the Websites of the Intermediaries, and located at: www.tagmax.pl;

WEBSITE – the site located at: www.tagmax.pl;

WEBSITE OF THE INTERMEDIARY – the site with an online service administered and owned by the Intermediary, where the Products are available through the Interactive Video Platform;

SELLER – Freetivi Sp. z o.o. [LLC] with its registered office in Warsaw at the following address: 00-834 Warsaw, ul. Pańska 73, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Business Division of the National Court Register, under the NCR [KRS] number: 0000275121, Taxpayer Identification Number [NIP]: 5272534847; with a share capital (paid-up capital) of PLN 100.000;

INTERACTIVE VIDEO PLATFORM – a set of special tools and services that allow placing tags and links to Products and Services within a video. Thanks to it, a video may be played on the Website of the Intermediary using the tagmax.pl player, giving the Customer the opportunity to purchase the Products and Services while the video is playing;

DIGITAL CONTENT – data produced and supplied in digital form as defined by the Act;

SERVICE – the service currently on offer at the Store;

ACT – the Act on Consumer Rights of May 30, 2014 (Journal of Laws from 2014, item 827, as amended);

ACT ON PROVIDING SERVICES BY ELECTRONIC MEANS – the Act of 18 July 2002 on Providing Services by Electronic Means (Journal of Laws of 2013, item 1422, as amended).

III. Online Store – Terms of Use

Orders from the Customers are taken by the Interactive Video Platform via the content of the video embedded into the Websites of the Intermediaries or other online services they provide, 7 days a week, 24 hours a day. Placing orders may not be possible when the device by means of which the Customer uses the Internet does not meet the parameters specified in clause 34 of the Terms and Conditions. The Seller reserves the right to temporarily make the option to place orders unavailable, in particular due to maintenance work on the Interactive Video Platform.

In order to shop in the Store, the following prerequisites need to be met: owning an active email account, having a contact phone number, and setting up the Customer Account. The personal data, necessary for setting up the Customer Account, is provided by the Customer voluntarily. Not submitting the data, however, prevents the order from being completed. The Customer Account may be set up through completing the form that becomes available in the course of placing the order. Consent to the processing of personal data in a form other than that which is necessary for the agreement to be completed, or for undertaking a certain task before entering into the agreement at the request of the person, whose data is in question, is voluntary and does not prevent the person from ordering the Product.

It is prohibited for the Customer to provide illegal content. In the event that the Store has received an official notification or a message about the unlawful nature of the stored data supplied by the Customer, the Store can prevent access to the data. The Customer shall be held responsible for providing false data. The Customer has the right to review his/her personal data and to correct, modify, as well as request its deletion. Any information on the Products, available in the shop does not constitute an offer as defined by the CC, but only an invitation to enter into an agreement as defined by article 71 of the CC.

The Customer, when submitting an order to the Store, offers to enter into an agreement of sale concerning the ordered Products with the Seller. Each payment made by the Customer before the Seller sends a notification to confirm the order, constitutes a prepayment for the completion of the order. To place an order the Customer is obliged to make a choice concerning: the Products he/she wishes to order, method of delivery out of the ones available in the Store, and the payment method from those available in the Store.

Upon receiving the order, the Seller sends an email to the Customer confirming the order and containing all the significant elements of the order. It constitutes acceptance of the order for processing. This is understood as the moment of conclusion of the Agreement of sale.

Confirmation of the order takes place not earlier than the moment the selling price of the Product is credited to the bank account of the Seller, unless the Seller decides otherwise. In case the order cannot be completed, the Seller shall notify the Customer of this fact at the latest within 21 days from the day when the Customer received the confirmation referred to in clause 10 of the Terms and Conditions. Notification shall be sent to the email address specified by the Customer in the order form.

If the Customer has already made the payment, the Seller shall refund the money in the manner specified in clause 41 of the Terms and Conditions within 14 days following the date of sending the notification that the order cannot be completed. In the event that the order may be completed only partially, the Customer shall be informed about the status of the order in a form of an email sent to the email address specified in the order form. Having received the information, the Customer decides how to proceed, sending his/her response to the address specified in the email sent by the Seller.

At this point, the Customer has the following options: the order shall be completed partially – if the Customer selects this option, the order shall include only the Products which are available; the order shall be canceled. In the event that the Customer does not provide the Seller with any information on how to proceed with the order within 7 days after being notified of the status of the order, it is deemed that the Customer has canceled the order.

If the Customer has paid for the goods specified in the order, which was then canceled  or completed partially as defined by clause 12 of the Terms and Conditions, the Seller shall refund the money to the Customer – respectively, in part or in full – in the manner specified in clause 41 hereof within 14 after the Customer made his/her choice based on the conditions specified in clause 12.1 and 12.2 of the Terms and Conditions, and when the choice has not been made by the Customer – within 14 days after the date, specified in clause 13 hereof, has passed.

If the seller has confirmed the order before the selling price of the Product has been credited to the bank account of the Seller, and the Customer shall not pay the selling price within 14 days after the day when it has been confirmed that the order has been accepted for processing, referred to in clause 10 hereof, the Seller may cancel the order, of which the Customer shall be informed via an email sent to the email address which he/she has provided. The Customer is not entitled to modify the order. The Customer is bound by the order for a period of 30 days.

If the Seller has not confirmed the order within the period specified in the preceding sentence, and in the manner stated in clause 10 of the Terms and Conditions, the Customer may withdraw the order. Order withdrawal is possible through completing the order withdrawal form, available on the Website, or by sending an order withdrawal notice in writing to the address of the Seller mentioned in clause 49 hereof. The order withdrawal is effective upon its delivery to the Seller.

IV. Information on Goods

All the prices of the Products in the Store:

 • are expressed in Polish zlotys,
 • include the goods and services tax (VAT),
 • do not include information relating to any customs duties,
 • include the cost of delivery within the Polish territory.

The Seller reserves the right to reduce the price of the Product which is specified in the order and order confirmation message. Such a change would be beneficial for the Customer and does not require the consent of the latter. Furthermore, the Seller reserves the right to carry out promotional activities, sales, etc. Terms of such activities are covered by separate terms and conditions. If the latter do not state otherwise, promotions cannot be combined with other special offers. The Customer does not incur any additional costs of delivery within the territory of the Republic of Poland.

V. Order Processing and Delivery

Every Product has an estimated Order Processing Time assigned to it. This is the time, measured in Business Days only, between placing the order by the Customer and the moment the Store hands the goods over to the carrier who handles the delivery. Orders are delivered only via the courier company chosen by the Seller. Estimated delivery time within the Polish territory, via a courier company is 2 business days. Note: Estimated delivery time does not include Order Processing Time.

If the delivery time via the courier company is longer than specified in the preceding sentence, it shall be indicated in the order form. Upon delivery of the package, the Customer should check the condition of the package in the presence of a courier or an employee of the postal operator. In the event that it is damaged or incomplete in any sort of way, the Customer shall inform a courier or an employee of the postal operator of this fact. Deliveries are made exclusively within the territory of the Republic of Poland.

Upon accepting the order on the tagmax.pl website, the Customer pays for the purchases made online, using an online debit card (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) on the tagmax.pl website, or via the eCard system in accordance with the terms and conditions specified by this operator on: www.ecard.pl,

VI. Payment Methods

To pay for the ordered Products and the delivery within the territory of the Republic of Poland, the Customer may choose from the following forms of remote payment: debit card, Online Wire Transfer, bank payment systems, payment applications, digital wallets. Order Processing Time begins on the day when the Seller has received the payment and accepted the order. The Seller does not make deliveries outside the territory of the Republic of Poland. In the case of certain Products, the Seller reserves the right to disable certain forms of payment for the order placed, of which the Customer shall be informed in the order form.

VII. Complaints and Return Policy

The Customer may report any complaints regarding the operations of the Store or the Products purchased in the following ways: using the contact form available on the Website; submit the complaint in writing to the address indicated in clause 49 hereof. In the complaint, the Customer should state his/her name, mailing address, nature and date of the alleged violation related to the operations of the Store, or defect of the Product. The Products may be under the warranty of the manufacturer or distributor. Detailed warranty conditions and its duration are included in the warranty card issued by the guarantor which is given to the Customer along with the Product. The warranty card may specify different rules in regard to submitting warranty claims compared to the ones to be found in the present Terms and Conditions.

If the Customer wishes to make a warranty claim, he/she is obliged to adhere to the procedure specified in the warranty card and other documents of the guarantor. The Seller is obliged to deliver the Product that is not defective. The Seller shall not be held responsible for the warranty in the case of the defect if the Customer had known about the defect of the Product at the time of entering into the agreement of sale with the Seller. The Seller shall promptly, not later than within 14 days after the day when the defective Product was delivered (not applicable to the situation when the complaint relates only to services), address the submitted complaint and inform the Customer of further proceedings.

The Store refunds the costs associated with returning the faulty goods via the Polish Post (using the paczka ekonomiczna/“economic parcel” option), after considering the complaint in accordance with the procedure described in the Refund Policy section. If the complaint relates to the Service only, the Seller is obliged to respond to the complaint immediately after receiving it, but not later than within 14 days after the date it is submitted.

VIII. Withdrawal

Pursuant to the Act, the Customer who is a Consumer may withdraw in writing from the agreement without the need to provide a reason within 14 days after receiving the goods. In order to make a statement of withdrawal from the agreement, the Consumer may use the withdrawal form attached as Annex 1 to the Terms and Conditions and shall submit a statement of withdrawal from the agreement by sending the completed statement form to the address indicated in clause 49 hereof and return the Product to this address as well. The returned Products must be in their original condition and shall be returned unchanged, save when the change was necessary in the ordinary course of business.

The Consumer is liable for any decrease in value of the Product resulting from using it in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, features, and functionality of the Product. The right of the Consumer to withdraw from the agreement does not apply in the following cases:

 1. when the Seller has provided the service in full with the explicit consent of the Consumer, who has been informed beforehand that upon provision of the service by the Seller, the Consumer loses the right of withdrawal;
 1. when the price of the Product or remuneration for it depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control, and which may occur prior to the expiry of the deadline for withdrawal from the agreement;
 1. when the Product is a non-prefabricated product, manufactured according to the specifications of the Consumer or that serves to satisfy the Customer’s individual needs;
 1. when the Product is a perishable commodity or has a short use-by date;
 1. when the Product is an item that comes in a sealed package and because of it, if the packaging has been opened after delivery, may no longer be returned due to health or hygiene reasons;
 1. when the Product is an item that after delivery, due to its nature, is inextricably linked to other items;
 1. when the Product is an alcoholic beverage whose price has been agreed upon during the conclusion of the agreement of sale, whose delivery can only take place after 30 days, and whose value depends on fluctuations in the financial market, over which the Seller has no control;
 1. when the Product is a visual or sound recording or computer software, whose sealed package has been opened upon delivery;
 1. when the Product is a newspaper, periodical, or magazine, except for subscription agreement;
 1. Accommodation services, other than for residential purpose, transport of goods, car rental, catering, services related to leisure, entertainment, sports, or cultural events, if the date or period when the provision of the Service is to occur is specified in the agreement;
 1. when the Product has the form of Digital Content, which is not stored on a tangible medium, and if the provision of the service has begun with the explicit consent of the Consumer prior to the expiry of the withdrawal deadline and after the Consumer has been informed by the Seller of the loss of the right to withdraw from the agreement.

The Store shall refund the price of the returned Product within 14 (fourteen) days in accordance with the procedure described in the Refund Policy section. The Consumer bears the following costs related with the return of the Product to the Store:

 1. if the Consumer has chosen a different delivery method than the least expensive delivery method offered by the Store, the Seller is in no way obliged to reimburse the Consumer for any additional costs incurred;
 2. in each case, the Consumer bears the direct cost of returning the Product to the Store.

IX. Refund Policy

Unless otherwise provided by the Terms and Conditions or an applicable law, including mandatory provisions which are more favorable to the Consumer, the Seller shall refund the payment made by the Customer not later than within 14 days following the date on which the Seller has become obliged to accept the refund claim. If the Customer has made the payment using a debit card or an Online Wire Transfer, the Seller shall refund the payment using the same method of payment used by the Consumer.

In the case of payment by a Traditional Wire Transfer or when for reasons beyond the control of the Seller identification of the bank account from which the payment was made is impossible or excessively difficult, the amount shall remain at the disposal of the Seller until the Customer provides information on a bank account to which the refund may be transferred. If this is the case, notification shall be sent to the email address specified by the Customer in the order form, and with the prior consent of the Customer and solely on the basis of his/her instructions, the amount shall be transferred to the bank account indicated by the Customer in one of the following ways:

 1. the Customer specifies the bank account in an email sent from the email address indicated in the order form which is then confirmed in the phone conversation initiated by the Seller, who uses the telephone number which the Customer provided in the order form;
 2. for the sake of data security, the Customer appears in person with the bank account number at the registered office of the Seller after having scheduled an appointment via email or telephone.

The Seller reserves the right to verify the identity of the Customer submitting a refund claim in the event of doubt as to the identity of the Customer. The Seller shall not be held responsible for failure to refund the Customer or delay in doing so, if this is caused by failure on the part of the Customer to provide accurate and correct data needed to make a refund.

X. Final Provisions

The Store shall not be held responsible when email server administrators block sending messages to the email address specified by the Customer and in the event that email messages are deleted or blocked by the software installed on the Customer’s computer. The Seller shall not be held responsible for any errors in handling the order or other requests of the Customer, if this is caused by failure on the part of the Customer to provide accurate and correct data.

The Store uses cookies to observe the ways the Website is used. Cookies may also be used by the Websites of the Intermediaries. The Customer may opt out of cookies and still browse the Website, but this may cause some features or services of the Website to not function correctly. If the Customer, who enters the Website, does not consent to the use of cookies, he/she may at any time select an option in the browser settings to reject cookies or to be notified each time a cookie is sent. The Intermediaries have cookie policies of their own, which the Seller has no influence over; the Seller’s liability is excluded in respect of the use of cookies by the Intermediaries.

You can contact the Seller via email at: hello@freetivi.eu; phone: +48506 659 313

; in writing at: FreeTiVi Sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa; as far as other addresses herein are concerned, they may be used under the circumstances described by these Terms and Conditions. To all matters not settled herein, the provision of Polish law shall apply.

These Terms and Conditions are effective as of February 1, 2016, until revoked. The Store reserves the right to modify the Terms and Conditions. Any modifications to the Terms and Conditions come into force on a day specified by the Seller, not earlier than 7 days from the day of posting them on the Website. The order placed before the effective date of the modifications to these Terms and Conditions shall be completed in accordance with the provisions applicable on the day of placing the order.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym obsługiwanym poprzez System Odtwarzania TAGMAX.PL

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Systemu Odtwarzania,  w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Na żądanie Klienta, Regulamin zostanie mu wysłany w formacie PDF na wskazany przez Klienta adres elektroniczny.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.
 3. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Strony Internetowej stanowiącej integralną część Systemu Odtwarzania oraz Stron Internetowych Pośredników wykorzystujących System Odtwarzania.

DEFINICJE

 1. Następujące pojęcia użyte w Regulaminie posiadają następujące brzmienie:
  1. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia obejmuje wyłącznie Dni Robocze;
  2. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 121, wraz z późniejszymi zmianami);
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
  5. Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się Klientem telefonicznie, przez Internet lub pisemnie. W szczególnych sytuacjach, Sprzedający może zdecydować o osobistym kontakcie Konsultanta z Klientem;
  6. Konsument – osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w art. 221 KC;
  7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, a jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach – zawierająca dane osobowe Klienta przetwarzane w zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na ich przetwarzanie;
  8. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
  9. Pliki Elektroniczne – treści cyfrowe, e-booki, audiobooki, gry komputerowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, która może być przesłana lub udostępniona w inny sposób drogą elektroniczną;
  10. Pośrednik – osoba prowadząca własny serwis w Internecie, posiadająca umowę ze Sprzedającym, na mocy której przy użyciu Systemu Odtwarzania osadzonego na serwisie internetowym Pośrednika nabywać można Produkty;
  11. Produkt – rzecz lub usługa znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu, będąca przedmiotem sprzedaży przez Sprzedającego w zakresie działalności Sklepu;
  12. Produkt Materialny – rzecz znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu, będąca przedmiotem sprzedaży przez Sprzedającego w zakresie działalności Sklepu;
  13. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z rachunku bankowego on-line, karty płatniczej, portmonetki elektronicznej, bądź innych form dostępnych za pośrednictwem systemów płatności on-line;
  14. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów;
  16. Sklep – sklep internetowy Systemu Odtwarzania prowadzony przez Sprzedającego, dostępny poprzez Strony Internetowe Pośredników działający pod adresem:www.tagmax.pl;
  17. Strona Internetowa – stronę internetową, działającą pod adresem www.tagmax.pl
  18. Strona Internetowa Pośrednika – stronę internetową, na której Pośrednik prowadzi swój serwis i, na której – za pośrednictwem Systemu Odtwarzania – dostępne są Produkty;
  19. Sprzedający – spółkę pod firmą FREETIVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275121, NIP 5272534847, kapitał zakładowy 100.000 PLN, w całości opłacony;
  20. System Odtwarzania – specjalistyczny zestaw narzędzi i usług umożliwiający osadzenie w treści wideo znaczników z odniesieniami do Produktów i Usług, umożliwiający przy wykorzystaniu odtwarzacza tagmax.pl emisję treści wideo na serwisie internetowym Pośrednika wraz z opcją dokonania zakupu Produktów i Usług przez Klienta w trakcie jego emisji.
  21. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w rozumieniu Ustawy;
  22. Usługa – usługa znajdująca się w aktualnej ofercie Sklepu;
  23. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827, wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami);
  24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez System Odtwarzania z emitowanych na serwisach internetowych Pośredników treści wideo przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień może nie być możliwe w wypadku, gdy urządzenia przy pomocy których Klient korzysta z Internetu nie spełniają parametrów określonych w punkcie 34 Regulaminu. Sprzedający zastrzega możliwość czasowego wyłączenia możliwości składania zamówień, w szczególności z przyczyn związanych z pracami technicznymi nad Systemem Odtwarzania.
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego oraz założenie Konta Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych dla założenia Konta Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wykonanie zamówienia. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, udostępnianego w trakcie dokonywania zamówienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim nie jest ono konieczne do realizacji umowy, ani do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolne i nie uniemożliwia zamówienia Produktu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych nieprawdziwych. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 3. Jakiekolwiek informacje o Produktach, dostępne w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
   1. wyboru zamawianych Produktów,
   2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie,
   3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem za zawartą. Potwierdzenie zamówienia następuje nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego ceną sprzedaży Produktu, chyba że Sprzedający zdecyduje inaczej.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Jeżeli zapłata przez Klienta została już dokonana, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w sposób określony w punkcie 41 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wysłania powiadomienia o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Po otrzymaniu informacji, Klient podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, przekazując ją na adres wskazany w e-mailu wysłanym przez Sprzedającego. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  2. anulowanie całości zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient nie przekaże Sprzedającemu informacji o sposobie realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stanie zamówienia, uznaje się, że Klient anulował zamówienie w całości.
 5. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, które następnie zostało anulowane w całości lub w części na podstawie punktu 12 Regulaminu, Sprzedający zwróci Klientowi wpłacone pieniądze – odpowiednio w części albo w całości – w sposób określony w punkcie 41 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Klienta wyboru na zasadach określonych w punkcie 12.1 i 12.2 Regulaminu, a gdy Klient wyboru nie dokonał – w terminie 14 dni od upływu terminu, wskazanego w punkcie 13 Regulaminu.
 6. Jeżeli Sprzedający potwierdził zamówienie przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedającego ceną sprzedaży Produktu, a Klient nie zapłacił ceny sprzedaży w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu, Sprzedający może anulować złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Klient nie jest uprawniony do dokonania zmiany złożonego zamówienia.
 8. Klient jest związany zamówieniem przez okres 30 dni. Jeżeli Sprzedający w terminie, wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie potwierdził zamówienia w sposób wskazany w punkcie 10 Regulaminu, Klient może cofnąć zamówienie. Cofnięcie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza cofnięcia zamówienia, dostępnego na Stronie Internetowej lub pisemnie poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zamówienia na adres Sprzedającego wymieniony w punkcie 49 niniejszego Regulaminu. Cofnięcie zamówienia jest skuteczne z chwilą jego doręczenia Sprzedającemu.

CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek od towarów i usług VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. zawierają koszt dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny Produktu w porównaniu ze wskazaną w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia. Zmiana taka jako korzystna dla Klienta, nie wymaga zgody Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, itp. Warunki takich działań określają odrębne regulaminy. Jeżeli regulaminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowią inaczej, promocje nie podlegają łączeniu.
 4. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany Czas Realizacji Zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, przy uwzględnieniu wyłącznie Dni Roboczych.
 2. Zamówienia są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedającego. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę kurierską to 2 dni robocze, przy czym dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż nie uwzględnia on Czasu Realizacji Zamówienia. Jeżeli czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską będzie dłuższy od określonego w zdaniu poprzedzającym, zostanie to wskazane w formularzu zamówienia.
 3. Przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera lub pracownika operatora pocztowego, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku uszkodzeń lub innych braków przesyłki, poinformować o nich kuriera lub pracownika operatora pocztowego.
 4. Dostawy dokonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące zdalne formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: karta płatnicza, przelew elektroniczny, bankowe systemy płatności, aplikacje płatnościowe, portmonetki elektroniczne. Czas Realizacji Zamówienie biegnie od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedającego i akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie realizuje dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wybranych Produktów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania Sklepu lub nabytych Produktów, Klient może zgłaszać:
  1. drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego, dostępnego na Stronie Internetowej;
  2. pisemnie na adres wskazany w punkcie 49 niniejszego Regulaminu.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub wadę Produktu.
 3. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, doręczonej Klientowi wraz z Produktem. Karta gwarancyjna może określać odmienne zasady zgłaszania roszczeń z gwarancji, aniżeli wynikające z Regulaminu. Jeżeli Klient dochodzi roszczeń z gwarancji, zobowiązany jest do przestrzegania procedury wynikającej z karty gwarancyjnej i innych dokumentów gwaranta.
 4. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedający jest jednak zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
 5. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem (nie dotyczy sytuacji kiedy reklamacja dotyczy wyłącznie Usługi), ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w dziale Zwrot należności Klientom. Jeżeli reklamacja dotyczy wyłącznie Usługi, Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia jej otrzymania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Dla dokonywania zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie komputera lub innego porównywalnego sprzętu elektronicznego (tablet, smartfon, konsolę, itp.) obsługujące przeglądarki internetowe w wersjach od roku 2015

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres wskazany w punkcie 49 niniejszego Regulaminu oraz dokonać zwrotu Produktu na ten adres.
 2. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. gdy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Produktu, którego cena lub wynagrodzenie za Produkt zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Produktu, który jest rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Produktu, który jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;
  5. Produktu, który jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Produktu, który jest rzeczą, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  7. Produktu, który jest napojem alkoholowym, którego cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a którego dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i którego wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedający nie ma kontroli;
  8. Produktu, który jest nagraniem dźwiękowym lub wizualnym albo programem komputerowym dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. Produktu, który jest dziennikiem, periodykiem lub czasopismem, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. Usługi w zakresie zakwaterowania, innej niż do celów mieszkalnych, w przypadku Usługi przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, Usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
  11. Produktu mającego postać Treści Cyfrowej, niezapisanej na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w dziale Zwrot należności Klientom.
 5. Konsument ponosi następujące koszty, związane ze zwrotem Produktu do Sklepu:
  1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest w żadnym razie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  2. Konsument w każdym wypadku ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, zawierających korzystniejsze dla Konsumenta i bezwzględnie obowiązujące przepisy, oraz odmiennych postanowień Regulaminu, zwrot należności wpłaconych przez Klienta Sprzedającemu następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zwrotu.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, środki pozostaną w dyspozycji Sprzedającego do czasu wskazania przez Klienta rachunku bankowego, na który może zostać dokonany zwrot. O zaistnieniu sytuacji, opisanej w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w jeden z następujących sposobów:

(a) rachunek bankowy wskazany przez Klienta, e-mailem wysłanym z adresu e-mail, wskazanego w formularzu zamówienia i potwierdzony telefonicznie po zainicjowanym przez Sprzedającego połączeniu telefonicznym na numer telefoniczny Klienta wskazany w zamówieniu, lub

(b) z uwagi na bezpieczeństwo danych – wskazany osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego za uprzednim umówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych, potrzebnych do dokonania zwrotu.

SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Zakup Plików Elektronicznych uprawnia Klienta, który zakupił Plik Elektroniczny, do użytkowania Pliku Elektronicznego tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub w opisie zamieszczonym przy danym Pliku Elektronicznym (w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych), lub w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Pliku Elektronicznego, jego fragmentów lub kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Pliku Elektronicznego, usuwania błędów Pliku Elektronicznego.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sprzedającego, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres wskazany w punkcie 49 niniejszego Regulaminu.
 2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Kontakt ze Sprzedającym:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tagmax.pl,
  2. pisemnie na adres: FreeTiVi Sp. z o.o., ul. Antoniewska 1d, 02-977 Warszawa;

a w przypadku innych adresów wskazanych w Regulaminie, również na te inne adresy w okolicznościach określonych postanowieniami Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 roku do odwołania.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie Internetowej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

1. Select the product by:
a) clicking on the tag
b) finding it within the video summary (at the end of the video)

2. Specify the
a) number / color / size (depending on the available options)

3. Press “BUY”

4. Fill out the forms under “CONTACT INFORMATION” and “SHIPPING ADDRESS,” and then click “BUY”

5. Check “I AGREE” to the processing of the data for the purpose of completing the order and press “ACCEPT”

1. Wybierz produkty za pomocą:
a) taga,
b) w podsumowaniu wideo, pojawiającym się na jego końcu.

2. Określ ilość / kolor / rozmiar (w zależności od dostępnych opcji) wybranego produktu.

3. Naciśnij „KUPUJĘ”

5. Wypełnij „Twoje dane kontaktowe” oraz „Adres do wysyłki” następnie kliknij „KUPUJĘ”

6. Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych w celach realizacji zamówienia oraz naciśnij „AKCEPTUJĘ”

7. Zapłać online lub wybierz płatność za pobraniem

 • Klient może wybrać następujące zdalne formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  karta płatnicza, przelew elektroniczny, bankowe systemy płatności, aplikacje płatnościowe, portmonetki elektroniczne.
 • Czas realizacji zamówienie biegnie od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedającego i akceptacji zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający nie realizuje dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku wybranych produktów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formularzu zamówienia.

 

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

# TWOJE WIDEO NIE ZARABIA?

# BRAKUJE CI BEZPOŚREDNIEJ
  REAKCJI WIDZÓW?

# CHCESZ BYĆ NA
   TECHNOLOGICZNYM TOPIE?

# TWOJE WIDEO MOŻE WIĘCEJ !!!

Slider

#TAGMAX W LICZBACH

Zdecydowana większość odbiorców obejrzy Twoje wideo z zaciekawieniem i wypróbuje interaktywne narzędzia.

Odbiorcy chętniej oglądają interaktywne wideo.

Niezależnie od tego, czy Twoi odbiorcy poszerzą swoją wiedzę, czy też kupią dany produkt – spodziewaj się dużych liczb!

#Czym jest interaktywne wideo?

TO TY DECYDUJESZ O MIEJSCU ZAMIESZCZENIA MATERIAŁU VIDEO

Współpracuje z HTML5

Współpracuje z Facebook, Linkedin, G+

Możliwość umieszczania filmu na własnej stronie www

" TA TECHNOLOGIA STANOWI DOSKONAŁE NARZĘDZIE
DO ZAANGAŻOWANIA WIDOWNI W ZUPEŁNIE NOWY SPOSÓB"

- WOJCIECH OZIMEK -

" DZIĘKI TAGMAX MOŻESZ ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA WIDEO!"

- RADOSŁAW SOSNOWSKI -

#Czym jest TAGMAX?

TAGMAX to platforma gdzie każde wideo staje się interaktywne. Dzięki temu można robić zakupy w zupełnie nowym wymiarze!

Do każdego filmu możesz dodać sprzedaż produktów i inne opcje interaktywne !

Klikając w produkty umieszczone w wideo możesz je kupić!

TAGMAX POZWOLI CI:

 • monetyzować dowolne video
 • kontrolować biznes
 • generować statystyki
 • publikować interaktywne treści

#Technologia

CO MOŻE BYĆ TWOIM TAGIEM?

BUY

możliwość sprzedaży produktów bezpośrednio w wideo

LINK

możliwość dodania linków www, obrazów, plików pdf, dzięki którym użytkownik pogłębia swoją wiedzę o firmie i produkcie.

OKNO Z INFORMACJĄ

Graficzno-tekstowy element wywołany zbliżeniem wskaźnika. Może dotyczyć zarówno szczegółów oznaczonego obiektu, jak i marki bądź komentarza

TAGMAX UDOSTĘPNIA RAPORTY: 

CO MOŻESZ OTAGOWAĆ?

#Skontaktuj się z TAGMAX

ul. Antoniewska 1d
02-977, Warszawa
Tel: +48 663 779 909
info@tagmax.pl

Informację prasową podajemy w… interaktywnym wideo:

Slider

# LOOKING FOR MONETIZATION OF YOUR VIDEO?

DO YOU HAVE DIRECT VIEWERS RESPONSE?

BE PART OF FUTURE E-COMMERCE?

#TAGMAX IN NUMBERS

Make sure you audience will be engaged and eager to interact

Interactive video tends to draw way more attention

No matter if your viewers will gain new knowledge or buy new product – be prepared for better outcome!

#What is interactive video?

YOU DECIDE WHERE TO POST VIDEO

HTML5 compatible

Available for Facebook, LinkedIn, G+

Advanced embedding features

" TAGMAX IS AN ULTIMATE TOOL
TO ENGAGE VIEWERS IN A WHOLE NEW WAY"

- WOJCIECH OZIMEK -

"TAGMAX WILL ALLOW YOU TO EARN WITH YOUR VIDEO!"

- RADOSŁAW SOSNOWSKI -

#What is TAGMAX?

TAGMAX is an interactive video platform that makes online shopping a whole new experience!

That tool allows you to buy products directly from video.

TAGMAX UNLOCKS:

 • monetizing of any video
 • controlling the business outcome
 • generating vast statistics
 • publishing interactive content

#Technology

AVAILABLE INTERACTIONS

SELL

Ability to sell products directly on video

LINK

ability to add web links, images, pdf files, thanks to which the user gains their knowledge of the  company and product

INFORM

ability to view infobox directly on video we are reporting:  opens views clicks  transactions any video can be tagmaxed explainer video viral spots social media video promotional  video live transmissions webinaires / games educational videos DIYs and guides

TAGMAX PROVIDES REPORTS: 

WHAT CAN YOU TAG?

#Contact TAGMAX

Antoniewska 1d Street
02-977, Warszawa
Phone: +48 663 779 909
info@tagmax.pl