Regulamin Start NaGranie

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ GŁOSOWANIA W KONKURSIE „START NAGRANIE”

Obowiązujący od 12 września 2018 r.

 1. DEFINICJE
  1. Uczestnik Konkursu. Osoba fizyczna lub zespół muzyczny biorąca udział w Konkursie „Start NaGranie” (dalej Konkurs) zgodnie z jego Regulaminem (dostępnym dostępnego na startnagranie.pl), organizowanym przez Polskie Radio S.A. i Freetivi Sp. z o.o.
  2. Freetivi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniewskiej 1 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275121, NIP: 527-253-4847, wysokość kapitału zakładowego: 116 600 zł, wpłacony w pełnej wysokości, będąca operatorem serwisu „TAGMAX”, adres e-mail: sng@tagmax.pl.
  3. Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.
  4. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
  5. Platforma interaktywnego wideo „TAGMAX” prowadzony przez Administratora pod adresem tagmax.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników treści w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych osadzonych w materiałach wideo.
  6. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Przekazane przez Uczestnika Konkursu do dystrybucji Utwory (wg. Regulaminu Konkursu) za pomocą Serwisu, zgodnie z odrębną umową na realizację usług ich technicznego udostępniania zawartą z Administratorem, w postaci plików elektronicznych lub cyfrowych (w tym kompresowanych typu ZIP), przeznaczonych do odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
  8. Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik).
  9. Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku Uczestnika Konkursu w ramach realizowanej usługi przez Administratora na zamówienie Użytkownika wykonywanej za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  10. Głosowanie. Podjęcie decyzji przez Użytkownika polegającej na opowiedzeniu się za Uczestnikiem Konkursu poprzez samodzielne wybranie kwoty, która po Opłaceniu Zamówienia przy Sprzedaży Pliku, zwiększa ilość Środków Pieniężnych należnych Uczestnikowi Konkursu. Ilość zebranych Środków Pieniężnych jest bezpośrednim wyznacznikiem pozycji rankingowej w Konkursie.
  11. Operator płatności – instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą współpracuje Serwis (tj. eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304)
  12. Opłacenie Zamówienia – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM
  1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne dla produktów zapisanych w muzycznym formacie MP3 (w tym poddanych kompresji ZIP):
   1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do rozkompresowania i odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;
   2. dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3;
   3. tablet lub smartphone z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3
  2. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania Pliku spełnia wymagania sprzętowe i/lub oprogramowania określone w ust. 2.1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.
 3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE
  1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz ceny.
  2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony w formatce na pliku wideo o nazwie „GŁOSUJĘ” oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, oraz adresu email na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu i z którego może Użytkownik prowadzić korespondencję związaną z zakupem w Sklepie.
  3. W momencie kliknięcia ikony „GŁOSUJĘ” dochodzi do zawarcia umowy między Uczestnikiem Konkursu reprezentowanym przez Administratora, a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określana przez Użytkownika z dostępnych opcji wyboru przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie podatki (w tym od towarów i usług, o ile mają zastosowanie) oraz koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Uczestnika Konkursu i Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem. Cena nie zawiera kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących dla niego usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz innych niż zdefiniowany w Regulaminie Operator Płatności lub banki bądź instytucje finansowe (zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach).
  4. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usług świadczonych przez Operatora Płatności.
  5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet.
  6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
  7. Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Przesłany odnośnik ma 24h termin ważności, po którym staje się nieaktywny.
   Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w punkcie 4.
  8. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.
  9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez siebie Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
  10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, przerabianie, a także udostępnianie, wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga odrębnej zgody właściciela praw.
  11. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.
  12. Do głosowania w Konkursie „Start NaGranie” będą kwalifikowane wyłącznie Sprzedaże Pliku zakończone jego skutecznym opłaceniem i pobraniem, bez uruchomionej procedury odstąpienia lub reklamacyjnej.
 4. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI
  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (patrz. 3.3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia.
  2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
  3. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: sng@tagmax.pl;
   2. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 30 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.
 5. REKLAMACJE
  1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie pocztą elektroniczną – na adres: sng@tagmax.pl
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Sprzedaży Pliku w Serwisie.
  2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i Sprzedaży Plików w Sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. Sprzedaż Pliku Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych z zakresu danych zwykłych. Złożenie zamówienia wymaga podania imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Dane są przetwarzane:
   1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
   4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
  4. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu mogą obejmować:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  5. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia Sprzedaży Pliku, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne czy dochodzenie roszczeń. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe osób zgłaszających, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: sng@tagmax.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym.